2 komponensű ragasztó 80 g

Gyártó: Pattex

Garancia: 2 év

Rendelési szám: 240958


A termék jelenleg nem kapható.
Várhatóan rendelhető: Nincs információ


Ragasztók

Pattex Stabilit Express

Gyorsan átkeményedő
Hézagkitöltő

Gyorsan átkeményedő és kigittelő kétkomponensű ragasztó.

Műszaki adatok:
Alkalmas: Kő, műanyagok, kerámia, fa, fém · Anyag alkalmasság: Kő,Műanyag,Kerámia,Fa,Fém · Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.,H 315: Bőrirritáló hatású.,H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.,H 319: Súlyos szemirritációt okoz.,H 335: Légúti irritációt okozhat.,H 242: Hő hatására meggyulladhat.,H 410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani. ,P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.,P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.,P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.,P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.,P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.,P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …,P 235: Hűvos helyen tartandó. · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS02: Gyúlékony,GHS07: Irritáló,GHS09: Környezetre ártalmas · Feldolgozási idő: Megérinthető: 10, átszilárdul: 20 perc múlva perc · Hőmérséketállás: - 20 - + 80 °C · Nem alkalmazható: PE, PP, PTFE, lágy PVC és poliamid · Signifier (hazardous material): Veszély · Tartalom: 80 g · Termék típus: Kétkomponensű ragasztó